MISHADIGITAL.COM KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ
Aşağıda kişisel verilerinizin MEDİNE TUTKU ÜMEK 25252888268 (“MishaDigital.com ve bağlı grup şirketlerinin “) tarafından ne şekilde işlendiğine ilişkin bilgiler başlıklar altında sunulmaktadır.

 1. Veri Sorumlusu Hakkında
  Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında Mishadigital.com tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Mishadigital.com veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.
  – Mishadigital.com
 2. b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
  Kişisel verileriniz, Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: MEDİNE TUTKU ÜMEK, Grup Şirketleri ya da MEDİNE TUTKU ÜMEK iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, Mishadigital.com ‘un ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile Mishadigital.com’un insan kaynakları ve istihdam politikalarının yönetilmesidir.

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü gerekli teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

 1. c) Kişisel Verilerinizin Paylaşılması
  Kişisel verileriniz, Mishadigital.com ve Mishadigital.com hissedarlarıyla, iş ortaklarıyla, iştirakleriyle, tedarikçileriyle, dış hizmet sağlayıcılarıyla ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile Kanun’un 8 ve 9 numaralı maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak paylaşılabilecektir.

Kişisel verilerinizin paylaşım amaçları tahdidi olmamak üzere: Mishadigital.com ya da Mishadigital.com iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, Mishadigital.com  ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile Mishadigital.com insan kaynakları süreçlerinin ve istihdam politikalarının yönetilmesidir.

Kişisel verilerinizin paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

 1. d) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Bunların Hukuki Sebepleri
  MİSHADİGİTAL.COM faaliyetlerini sürdürmek amacıyla kişisel verilerinizi, anketler, İnternet siteleri, MİSHADİGİTAL.COM temsilcileri ve benzeri çeşitli kanallar vasıtasıyla toplamakta ve değişik hukuki sebeplerle Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen şartlara uygun olarak işlemektedir.
 2. e) Kişisel Verilerinize İlişkin Kanun’dan Doğan Haklarınız
  Kanun gereğince kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:
 3. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. 5 ve 6 numaralı maddeler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için MİSHADİGİTAL.COM yazılı olarak başvurabilir ve söz konusu başvuruyu aşağıda belirtilen adres bilgilerine gönderebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeni başvuru yöntemleri belirlenmesi halinde, bu yöntemler MİSHADİGİTAL.COM tarafından duyurulacaktır.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular şuan için ücretsizdir. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ücret tarifesi belirlemesi durumunda, bu tarifeye uygun olarak ücretlendirme yapılabilecektir.

Haklarınızı kullanmak için talebinizi yazılı olarak MİSHADİGİTAL.COM iletmeniz gereklidir. Şirketimize yazılı başvuruda bulunurken kimlik bilgileriniz ile hangi hakkınızı kullanmak istediğinizi açıklayarak mishadigital.com adresindeki formu doldurmanız gerekli olup, formun imzalı bir nüshasını da Şirketimizin adresi olan “Ortaköy Mah. Fakirhane Sok. No:5 Beşiktaş Istanbul” adresine teslim edebilir veya kimlik bilgi doğruluğunu sağlamanız şartıyla ; [email protected] adreslerine elektronik posta yoluyla gönderebilirsiniz.

Haklarınızın kullanımı ile ilgili taleplerinizi yerine getirirken, Şirketimizin yapacağı masrafları, KVKK nın Veri Sorumlusuna Başvuru başlıklı 13. Maddesi gereğince belirlenen tarifeye göre talep etme haklarımız saklı tutulmuştur.

6698 sayılı Kanun Gereğince Rıza Gerektirmeyen Haller
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinin 2. fıkrası uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki gerçeklilik tanınmayan kişinin, kendisinin veya bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu sıfatıyla şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde şirketin açık rıza almaksızın kişisel verileri işleyebilme hakkı mevcuttur.

Açıklık ilkesi gereğince bilanço veya faaliyet raporlarında yer alan veya kamunun aydınlatılması bakımından açıklamanın yükümlülük içerdiği veriler, şirketin tabi olduğu mevzuattan kaynaklı kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi veya yasal zorunluluklar gereği ve kanunlarda düzenlenmiş olan ilgili kişi veya kurumlara veri aktarımının zorunlu tutulması ve benzeri hallerde Şirketin sır saklama yükümlülüğü olamayacağından, muvafakatname alınmasına gerek olmaksızın ilgili verileri açıklamaya, aktarmaya, işlemeye yetkilidir.